Medezeggenschapsraad (MR)

Een Medezeggenschapsraad (MR) hoort op elke school aanwezig te zijn, zo ook bij de Spinaker. De MR is medeverantwoordelijk voor het te voeren beleid op de school. De rechten en plichten van de raad zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement.

Ten aanzien van beleidsvoornemens van de directie en het bestuur heeft zij instemmings- of adviesrecht. De directeur van de school adviseert de MR, maar heeft geen stemrecht.

De MR komt een aantal keren per jaar bijeen om zaken die aan de orde zijn te bespreken.

De MR is samengesteld personeelsleden, ouders die willen, kunnen er ook aan deelnemen. De schoolleiding vertelt u graag meer over deelname aan de MR. De vergaderingen van de MR zijn openbaar.