Uitstroomprofielen

De nieuwe wetgeving voor het voortgezet speciaal onderwijs houdt onder meer in dat het onderwijs wordt ingericht in drie uitstroomprofielen.

Vervolgonderwijs:

Leerlingen in dit uitstroomprofiel worden geacht in staat te zijn een diploma voortgezet onderwijs te behalen (vwo, havo, vmbo) of een diploma op het niveau mbo-1. Het onderwijs is inhoudelijk geënt op het reguliere onderwijs, zowel in de onderbouw (kerndoelen) als in de bovenbouw (examenprogramma`s). Daarnaast is het gericht op een succesvolle doorstroom, zo mogelijk naar vervolgonderwijs (mbo, hbo of wo) of, in enkele gevallen, op terugstroom van de leerling naar het regulier voortgezet onderwijs.

Arbeidsmarkt gericht:

Bij leerlingen in dit uitstroomprofiel wordt ingeschat dat zij toeleidbaar zijn naar loonvormende arbeid, maar niet in staat zullen zijn een volledig diploma vo of mbo-1 te behalen. Binnen dit uitstroomprofiel onderscheiden we:

  • arbeid in een regulier bedrijf, in combinatie met landelijk erkend(e) certificaat/certificaten
  • arbeid in een regulier bedrijf, zonder certificaten
  • (beschermde) arbeid in sociale werkvoorziening

Dagbesteding: (Arbeidsmatige)

Leerlingen in dit uitstroomprofiel worden vanuit het vso toegeleid naar een voorziening voor dagbesteding. Er wordt een onderscheid gemaakt naar:

  • arbeidsmatige dagbesteding
  • taak- of activiteitsgerichte dagbesteding
  • belevingsgerichte dagbesteding

Voor meer informatie over de uitstroomprofielen linken wij u door naar de website van het nationaal expertise centrum leerplanontwikkeling (SLO).