Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)

Wanneer een leerling bij op De Spinaker onderwijs gaat volgen wordt er door de Commissie van Begeleiding een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) geschreven. Een OPP wordt voor elke leerling individueel opgesteld

Op basis van de verzamelde gegevens wordt gekeken naar de capaciteiten, ondersteuningsbehoeften, wensen en onderwijsgeschiedenis van de leerling en zijn ouder(s)/verzorger(s). Het integratieve beeld geeft de intelligentieontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, leerontwikkelingen en de belemmerende en stimulerende factoren weer: de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Het voorlopig uitstroomperspectief wordt vastgesteld.

De leerling en zijn/haar ouder(s)/verzorgers(s) worden uitgenodigd door de mentor voor een gesprek, waarin met elkaar wordt kennis gemaakt en het ontwikkelingsperspectiefplan met elkaar wordt besproken, vastgesteld en ondertekend. De leerling start het onderwijs op De Spinaker.

De daarop volgende zes weken worden gebruikt voor het opstellen van het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectiefplan. Door middel van het observatie-instrument Scol brengen mentor en leerling de sociaal-emotionele competentie van de leerling in beeld. De mentor, vakdocenten en ondersteuningscoördinator verfijnen de didactische leerlijn.

Op basis van deze gegevens wordt in de vergadering van de Commissie van Begeleiding het definitieve uitstroomperspectief vastgesteld met de in het ontwikkelingsperspectiefplan geformuleerde doelen op basis van handelingsgericht werken.