Samenwerking met ouders/verzorgers

Het team zet zich in om uw kind optimaal te begeleiden en onderwijs te geven dat bij zijn/ haar ontwikkeling past. Dit vraagt om regelmatig overleg met u. Wij staan samen voor een taak en hopen ook op u een beroep te kunnen doen.

Rapportavonden, kennismakingsgesprekken, evaluatiebesprekingen en schoolactiviteiten slagen alleen met uw aanwezigheid en inbreng.

 

Ouder zijn van een kind met gedragsproblemen is een zeer zware taak. Een taak, die ouders vaak zonder hulp niet kunnen volbrengen, hoe goed zij ook in staat zijn om basisvoorwaarden voor een goede opvoeding te creëren.

Onderwijs geven aan leerlingen van onze school is ook moeilijk. Dat gaat niet zonder dat onze medewerkers elkaar ondersteunen en zonder een goede samenwerking met u als ouder(s)/ verzorger(s) en eventueel hulpverlenende instanties.

Het is dus voor ons van belang om ouders nauw te betrekken bij ons werken met hun kind. Dit vraagt om goed overleg en openheid. Om dit te bereiken, is de mentor voor ouders de vaste contactpersoon. Soms is het van belang elkaar op de hoogte te houden van wat er dagelijks zowel thuis als op school voorvalt. In dat geval kunnen we via de telefoon of e-mail contact hebben met elkaar.

Voor vragen over de dagelijkse gang van zaken kunt u contact opnemen met de mentor.

Tijdens het schooljaar zal de mentor van uw kind een huisbezoek afleggen. Het is de bedoeling dat de leerkracht dan onder andere meer informatie krijgt over het functioneren van uw kind buiten schooltijd. Tevens kunnen dan de vorderingen besproken worden.

Uiteraard laten wij de ouders ook regelmatig weten hoe het met hun kind in de klas gaat en wat er in de besprekingen aan bod is geweest. De gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en ouders komt vanzelfsprekend tot uitdrukking in het opstellen van het handelingsplan.

Ouderavonden/kennismaking

Tweemaal per jaar krijgen de kinderen een rapport, waarop is aangetekend wat de gedrag- en leerresultaten van de afgelopen periode zijn.

Mocht u op andere momenten behoefte hebben om iemand van school te spreken, aarzel dan niet een afspraak te maken via de administratie van de school of de mentor van uw kind.

Ondersteuning ouders

Indien ouders van leerlingen behoefte hebben aan begeleiding, kunnen zij terecht bij de maatschappelijk werker van de school. Deze kan de ouders beperkte ondersteuning geven bij eventuele opvoedingsproblemen. Is er meer hulp nodig, dan ondersteunt zij de ouders bij het vinden van gezinsbegeleiding.

Post via de e-mail

Wij houden ouder(s)/verzorger(s) via de e-mail op de hoogte van speciale schoolprojecten, excursies en actuele ontwikkelingen. Het is dus van belang dat de school beschikt over een juist e-mailadres van ouder(s)/verzorger(s).
Indien u de berichtgeving via de post wenst te ontvangen, vragen wij u dit aan ons door te geven.